دیدار صمیمی رئیس جمهور با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
 دیدار صمیمی رئیس جمهور با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری