دکتر زمانی: دانشگاه پیام نور زیرساخت لازم برای تقویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام را دارد
دکتر زمانی: دانشگاه پیام نور زیرساخت لازم برای تقویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام را دارد

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای تقویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در این دانشگاه وجود دارد گفت: این شبکه می تواند منجر به افزایش تبادلات بین المللی دانشگاه پیام نور شود.

دکتر محمد رضا زمانی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی دانشگاه های مجازی جهان اسلام به خبرنگار یوپنا در خصوص نقش دانشگاه پیام نور در چنین اجلاسها و مجامع بین المللی علمی و دانشگاهی اظهار داشت: رسالتی که این دانشگاه دارد دقیقاً همان چیزی است که شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام دنبال می کند و بنابراین ما چندان نیازی برای انطباق با این شبکه نداریم.
وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه پیام نور صرفاً نیاز به هماهنگی بیشتر با دانشگاههای مجازی دیگر کشورهای جهان اسلام دارد تا با اتصال به این شبکه گسترده دانشگاهها بتوانند از پتانسیل هم استفاده کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور افزود: سیستم ما همان چیزی است که این شبکه دنبال می کند و دارای زیرساختهای لازم برای تقویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام را دارد و به واسطه چنین اجلاسها، لینک بین المللی لازم را برای دانشگاه پیام نور فراهم می کند.
زمانی در پایان، برگزاری مجمع عمومی دانشگاه های مجازی جهان اسلام در دانشگاه پیام نور را شروع خوبی ارزیابی کرد و گفت: از طریق این شبکه می توان ظرفیتهای دانشگاه مجازی را در آینده بهبود بخشید.
گفتنی است اولین مجمع عمومی شبکه مجازی دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار و در پایان با تصویب اساسنامه آن، برنامه های آتی این مجمع تدوین شد.