طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر علی اکبر عجم به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکزگناباد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر علی اکبر عجم به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکزگناباد منصوب شد.

علی اکبر عجم دارای دکتری برنامه درسی می باشد و پیش از این استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور گناباد بوده است. وی  عضویت در شورای آموزشی و پژوهشی خراسان رضوی و عضو شورای پژوهشی خراسان رضوی را در کارنامه فعالیت های اجرایی خود دارا می باشد.

لام به ذکر است عجم پیش از این سرپرست مرکز بود.