این هم شفاف سازی به سبک شهرداری تهران!
این هم شفاف سازی به سبک شهرداری تهران!

«مختاباد: شهرداری تهران در خصوص قطع درختان چیتگر، شفاف سازی کند.» مهدی عزیزی در حاشیه این خبر، کارتون زیر را در روزنامه شرق منتشر کرد.

16-10-5-62836photo_2016-10-05_06-08-17